REGULAMIN Platformy Anatomia Matury

REGULAMIN Platformy Anatomia Matury

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług w serwisie internetowym Anatomia Matury.
 2. Usługodawcą jest Sylwia Manaj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANATOMIA MATURY Sylwia Manaj, pod adresem: ul. Horodyszcze-Kolonia 45a, 22-151, Horodyszcze- Kolonia, NIP: 7011082146, REGON: 521646457.
 3. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu Subskrypcji w serwisie internetowym Anatomia Matury. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  • Konto Użytkownika – indywidualne konto Klienta w Serwisie, zawierające indywidualne dane Klienta oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis;
  • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu oraz materiałów poprzez niego dostępnych, poprzez wykupienie Subskrypcji;
  • Subskrypcja – odpłatna umowa zawarta na czas określony, o zakresie określonym w opisie danej Subskrypcji, umożliwiająca dostęp do płatnych Usług dostępnych poprzez Serwis;
  • Usługodawca – podmiot świadczący Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu;
  • Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie anatomiamatury.pl;
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 4. Serwis oferuje za pomocą sieci internet odpłatne Subskrypcje umożliwiające dostęp do Usług, które w szczególności zakładają dostęp do materiałów audiowideo dotyczących nauki biologii.
 5. Szczegółowe informacje o Usługach i Subskrypcjach znajdują się na stronie internetowej anatomiamatury.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 6. Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@anatomiamatury.pl oraz pod numerem telefonu: 573055796
 7. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę, z wyłączeniem czasu związanego z przerwami technicznymi związanymi z pracami po stronie hostingodawcy.
 8. W ramach zakupionej Subskrypcji Klient otrzymuje uprawnienia do korzystania z określonego w Subskrypcji dostępu do płatnej Usługi przez okres 12 miesięcy albo do dnia, w którym odbywasię w danym roku szkolnym matura z biologii (w zależności od wybranej przez Klienta oferty).
 9. Udostępnienie dostępu do Subskrypcji lub Usługi osobom trzecim wymaga odrębnej zgody Usługodawcy.
§2
Warunki korzystania z usługi
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 2. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług na rzecz Klientów w wysokości wskazanej w opisach Subskrypcji.
 3. By móc złożyć zamówienie poprzez Serwis Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach);
  • korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  • Dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie;
  • Dostęp do tokenów na webinary zakupionych przez Użytkownika,
  • Dostęp do produktów cyfrowych – nagrania/notatki/skrypty w formacie PDF
  • Konta i Profile Użytkowników;
  • Formularz kontaktowy;
  • Newsletter.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta i Profilu Użytkownika jest odpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie podczas zakupu Subskrypcji. Umowa zostaje zawarta na czas określony wskazany w wybranej przez Klienta Subskrypcji.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”.
 7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera, o których mowa powyżej, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z płatnych Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.
 9. Treści cyfrowe lub usługi cyfrowe są udostępniane Klientowi w ciągu 120 minut od uzyskania płatności.
 10. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w wersji wskazanej na karcie danej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
§3
Postanowienia ogólne
 1. Klienci dokonują rejestracji kont indywidualnych w Serwisie.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Klientom korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis, w tym korzystanie z materiałów w ramach Subskrypcji.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się podczas zakupu Subskrypcji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło do konta, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej[opcjonalnie]).
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Użytkownika za pomocą automatu.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Klient zobowiązuje się do:
  • używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem serwisu;
  • przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów;
  • poszanowania praw i dóbr osobistych innych osób;
  • niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy, Serwisu i osób trzecich;
  • nieudostępniania odpłatnych materiałów, haseł do konta ani tokenów osobom trzecim.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu;
  • postępy w nauce na podstawie materiałów udostępnianych w Serwisie;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) Użytkownika.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Klient, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 13. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 14. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu.
 16. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu.
§4
Usługi świadczone przez Serwis
 1. Usługi świadczone przez Serwis w szczególności obejmują:
  • edycja Konta Użytkownika,
  • rejestracja Konta Użytkownika,
  • logowanie do Konta Użytkownika,
  • dostęp do materiałów audiowideo w ramach wykupionej Subskrypcji,
  • Dostęp do notatek/skryptów pdf
  • dostęp do zakupionych tokenów.
 2. Subskrypcja oraz pozostałe materiały zakupiona za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniona Użytkownikowi będącemu Konsumentem po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny.
 3. Za zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, materiały w ramach Subskrypcji zostaną mu udostępnione przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Usługodawcę wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
§5
Zawieranie umów
 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść Subskrypcji wybranej przez Klienta.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Serwisu z wykorzystaniem Formularza zamówienia.
 5. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej, e-mailowej lub stacjonarnej.
 6. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesującą go Subskrypcję w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech wybranej Subskrypcji, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.
 10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy.
 11. Warunkiem skorzystania z Konta Użytkownika i Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 13. Pełna rejestracja Konta Użytkownika następuje po potwierdzeniu rejestracji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Serwisu, utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Serwisu, przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 12 powyżej.
§6
Terminy i sposoby płatności
 1. Serwis internetowy udostępnia formy płatności za zamówienie każdorazowo określone w zakładce płatności.
 2. Dostęp do Subskrypcji możliwy jest po pełnym i prawidłowym uiszczeniu płatności przez Klienta.
 3. Klient, który zakupił Subskrypcję wybiera sposób płatności dostępny w Serwisie. Klient powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 24 h od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu wygasa.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
§7
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentom.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zakupu Subskrypcji) Klient może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli dostęp do Usług został udostępniony Klientowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Klienta zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Subskrypcji oraz do ilości wyświetlonych materiałów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail kontakt@anatomiamatury.pl Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 5. W razie odstąpienia, cena zapłacona za Subskrypcję zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonana przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Jeżeli Subskrypcja została udostępniona Klientowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli przynajmniej raz wyświetlił wszystkie materiały dostępne w ramach Subskrypcji.
§8
Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową
Procedura reklamacyjna
 1. Usługodawca obowiązany jest do świadczenia usług zgodnych z umową. Usługodawca ma obowiązek świadczenia usług bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności usługi z umową.
 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają
  w szczególności ich:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,
   interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o
   którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia
   umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z
  umową, muszą:
  • nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub
   usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
   prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  • być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową
  treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub
  ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić
 2. Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 5.
 3. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Usługodawca przekazuje opinię co do niezasadności reklamacji.
 5. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 6. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 7. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem, jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 8. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania usługi Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 9. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie
 10. Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Każdy Klient jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@anatomiamatury.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 12. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu,a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.
§9
Ochrona danych osobowych
 1. Dane Klientów będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.
§10
Usuwanie Kont Użytkowników,
wypowiedzenie umowy Subskrypcji
 1. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Klient powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Klient ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Klienta jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Klienta następuje w terminie 14 dni.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Subskrypcji (czyli rozwiązać umowę na Subksrypcję za wypowiedzeniem), umowa Subskrypcji rozwiązuje się po zakończeniu okresu, na który została zawarta.
 5. Aby zrezygnować z Subskrypcji należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@anatomiamatury.pl z oświadczeniem o rezygnacji z Subskrypcji.
§11
Zmiany regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane czynności realizowane poprzez Serwis.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Klientów na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 3. Klient wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie Użytkownika odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Klient powinien usunąć Konto Użytkownika w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Klienta obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
§12
Zmiany usługi
 1. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem niebędącym przedsiębiorcą Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Przyczyny uzasadniające taką zmianę są następujące:
  • Zmianę wymagań egzaminacyjnych
  • Wystąpienia błędu w treści cyfrowej
 2. Usługodawca nie może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 3. Wprowadzenie zmiany w Usłudze nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta.
 4. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy.
 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 6. Konsument nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.
§13
Aktualizacje
 1. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  • poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji
  • instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
§14
Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów
 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§15
Prawa własności intelektualnej Usługodawcy
 1. Wszelkie materiały, w tym utwory audiowizualne, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
 2. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 4. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Serwisu.
§16
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisypowszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2023 roku.

REGULAMIN
zakupu i udziału w webinarach

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zakupu, płatności i udziału w webinarach online organizowanych przez Sylwię Manaj prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANATOMIA MATURY Sylwia Manaj, pod adresem: ul. Horodyszcze-Kolonia 45a, 22-151, Horodyszcze-Kolonia, NIP: 7011082146, REGON: 521646457
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  • Usługodawca – Sylwia Manaj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANATOMIA MATURY Sylwia Manaj, pod adresem: ul. Horodyszcze-Kolonia 45a, 22-151, Horodyszcze-Kolonia, NIP: 7011082146, REGON:521646457;
  • Webinary – zestaw usług składających się na webinary o tematyce związanej z nauką biologii, które mogą być przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowane w zakresie tematycznym i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie;
  • Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie Webinaru, dotyczące oferowanych przez Usługodawcę Webinarów. Oferta zawiera cenę za udział w Webinarach, opis, termin;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  • Uczestnik – jedna osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Uczestnikiem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
  • Zamówienie – transakcja inicjowana przez Uczestnika poprzez złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Uczestnikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana może być bądź przez sklep internetowy Usługodawcy;
  • Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie anatomiamatury.pl;
  • Regulamin – niniejszy dokument, dostępny są na stronie internetowej anatomiamatury.pl oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek Uczestnika.
 4. Szczegółowe informacje o Webinarach znajdują się na stronie internetowej anatomiamatury.pl, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: kontakt@anatomiamatury.pl
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@anatomiamatury.pl oraz pod numerem telefonu: 573055796
§2
Warunki korzystania z usługi
elektronicznej
 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Uczestnik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  • korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie tej usługi Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Uczestnik korzysta z Formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia.
§3
Składanie zamówień
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników usługi stanowiące Webinary na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.
 2. Webinary odbywają się online, za pośrednictwem narzędzia Clickmeeting w terminach określonych w Ofercie.
 3. Oferta jest wyświetlana na stronie internetowej Usługodawcy bądź przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika.
 4. Zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 5. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu:
  • Aby dokonać zakupu Uczestnik wybiera interesujący go produkt w Sklepie. Następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”.
  • Po zakończeniu wybierania produktów, Uczestnik przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i metody płatności.
  • Następnie Uczestnik klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Uczestnika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu.
 6. Uczestnik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 7. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Uczestnika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. Uczestnik przekazuje Usługodawcy dane niezbędne do zapisania Uczestnika na Webinar oraz rozliczenia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
 8. Po uzyskaniu wszystkich koniecznych danych Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech Webinaru, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Uczestnika podanych Usługodawcy.
 9. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia Uczestnik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 10. Po otrzymaniu przez Usługodawcę pełnej kwoty wynagrodzenia za Webinar dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.
 11. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i wybraną przez Uczestnika Ofertą.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej Sklepu;
  • wysłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 8.
 13. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 14. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Usługodawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na Webinar do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 15. Po dokonaniu zapłaty ceny za Webinar w panelu Użytkownika w serwisie anatomiamatury.pl dostępny jest token, którego wpisanie w narzędziu Clickmeeting uprawnia do udziału w Webinarze. Zasady korzystania z ww. serwisu określone są w regulaminie powyżej.
§4
Rozliczenie
 1. Wynagrodzenie z tytułu udziału w Webinarze obejmuje: dostęp do uczestnictwa w webinarze, możliwość zadawania pytań poprzez czat, (opcjonalnie) dostęp do nagrania ze spotkania na 24 godziny po zakończeniu spotkania.
 2. Wszystkie ceny podane w Ofercie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za udział w Webinarze w terminie do 3 dni od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 4. Płatność następuje za pomocą narzędzia – pośrednika płatności udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.
 5. Usługodawca może wystawić fakturę VAT Uczestnikowi, jeżeli Uczestnik zgłosi ten fakt nie później niż w dniu zapłaty ceny.
§5
Odstąpienie od umowy
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Uczestnikowi będącemu Konsumentem.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: kontakt@anatomiamatury.pl jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Uczestnika w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku
 8. Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
§6
Zasady udziału
 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę podczas Webinarów każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej danych Webinarów.
 2. W jednym spotkaniu webinarowym może brać udział do 2000 osób.
 3. Spotkanie webinarowe trwa od 1 do 420 minut.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie w życie informacji i porad udzielonych podczas Webinarów.
 5. W przypadku braku obecności Uczestnika na całości lub części Webinaru z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, usługa w postaci Webinaru uznana jest za wykonaną w całości i prawidłowo.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny uiszczonej tytułem wynagrodzenia za udział w Webinarze, jeżeli nie wziął udziału w Webinarze z przyczynnieleżących po stronie Usługodawcy.
 7. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas Webinarów.
 8. Webinar, przy wykorzystaniu jednego tokena, może oglądać tylko jeden Uczestnik.
 9. Webinary są organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Uczestników.
§7
Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową
Procedura reklamacyjna
 1. Usługodawca obowiązany jest do świadczenia usług zgodnych z umową. Usługodawca ma obowiązek świadczenia usług bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności usługi z umową.
 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają
  w szczególności ich:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,
   interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o
   którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia
   umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z
  umową, muszą:
  • nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub
   usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
   prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność,
   kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla
   treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może
   rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi
   cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  • być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument
   może rozsądnie oczekiwać
  • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione
   Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową
  treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub
  ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 5.
 2. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Usługodawca przekazuje opinię co do niezasadności reklamacji.
 4. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 5. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 6. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem, jeżeli usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 7. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania usługi Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 8. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie
 9. Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Każdy Klient jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@anatomiamatury.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 11. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.
§8
Prawa autorskie
 1. Wszelkie materiały, program Webinarów, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas Webinarów stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Webinarów materiałów, prezentowanych kompozycji, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
§9
Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów
 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem Zamówień, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz nastronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§10
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach Webinarów lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Uczestników drogą e-mailową.
 3. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2023 roku.