Opublikowano

Zmienność genetyczna i fenotyp

polidaktylia

Dokładnie opracowane notatki i korepetycje to klucz do sukcesu, jakim jest zdany egzamin dojrzałości. Sprawdź nasz kurs przygotowujący do matury z biologii i przekonaj się, że to prawda!

Gatunki powstają i rozwijają się dzięki dziedziczności. Nie oznacza to jednak, że organizmy potomne są idealnymi kopiami swoich rodziców. W genotypie przedstawicieli tego samego gatunku występują naturalne różnice, co określa się pojęciem zmienności genetycznej. Warianty tego samego genu nazywa się allelami. Zmienność genetyczna obejmuje zarówno zmienność w pojedynczych nukleotydach, jak i różnice w liczbie kopii genów. Wyróżniamy dwa typy zmienności genetycznej:

1) Zmienność rekombinacyjna

Zmienność ta polega na wykorzystywaniu wszelkich możliwych kombinacji istniejących genów. Każdy przedstawiciel danego gatunku ma inny zestaw alleli, a co za tym idzie – inną informację genetyczną. Wśród przyczyn zmienności rekombinacyjnej wymienia się:

  1. zjawisko crossing-over – polega na wymianie odcinków chromatyd pomiędzy chromosomami homologicznymi. W jego rezultacie znajdujące się na jednym chromosomie allele genów nie są ze sobą trwale sprzężone. Wymiana fragmentów chromosomów daje początek nowej informacji genetycznej.
  1. niezależne (losowe) rozchodzenie się chromosomów do gamet – to, który z pary chromosomów homologicznych, trafi do danej gamety, zależy od przypadku.  W przypadku ludzi, mających po 23 pary chromosomów, każdy mężczyzna i każda kobieta mogą teoretycznie wytworzyć niemal 8 mln rodzajów gamet.
  1. losowe łączenie się gamet – gamety łączą się ze sobą przypadkowo, dlatego para rodziców może mieć potomstwo o różnych genotypach.
drzewo genetyczne matura biologia
  1. Zmienność mutacyjna

Zmiany w materiale genetycznym to mutacje. Chociaż kojarzone są one negatywnie – jako powód chorób genetycznych czy nowotworowych, niektóre z nich są neutralne, a nawet korzystne. Dzięki zmienności mutacyjnej w populacji pojawiają się nowe cechy. Do zmian w zapisie genetycznym często dochodzi podczas kopiowania nici DNA. Najczęściej jednak zachodzą one pod wpływem działania czynników zewnętrznych, czyli mutagenów. 

Mutageny mogą powodować zmiany w sekwencji nukleotydów – mutacje genowe oraz zmiany w liczbie i budowie chromosomów – mutacje chromosomowe i genomowe. Czynniki mutagenne można podzielić na:

– fizyczne – np. promieniowanie ultrafioletowe (UV);

– chemiczne – np. niektóre związki zawarte w dymie papierosowym;

– biologiczne – np. wirus różyczki czy opryszczki. 
Zmienność genetyczna często jest widoczna jako różnice w fenotypie. Pojęcie to oznacza zbiór wszystkich cech danego organizmu. Fenotyp obejmuje nie tylko cechy fizyczne (takie jak: kolor oczu, włosów, budowa ciała, itd.), ale również morfologię danego organizmu i jego geny.

Zespół Downa - trisomia 21 chromosomu